Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 
 

Zápis zápočtů a známek do Portálu

Student prokazuje svoji totožnost při vykonávání zápočtů a zkoušek prostřednictvím průkazu studenta (čipové karty).

Udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky zapíše vyučující do IS STAG nejpozději do 7 dnů od data udělení. Student je povinen si zapsaný zápočet nebo známku zkontrolovat v Portálu IS STAG. Jakékoliv nesrovnalosti v zápisu zápočtu či zkoušky řeší s vyučujícím, který je povinen do 3 pracovních dnů vyřešit zjištěné nedostatky. V případě, že tak pedagog neučiní, kontaktuje student proděkana pro studium, docenta Vojtěška. Pracovnice sekretariátů ani referentky studijního oddělení nesmí bez souhlasu vyučujícího zasahovat do zápisů v IS STAG.

Více informací naleznete ve směrnici FAI - Pravidla průběhu studia ve studijních programech uskutečňovaných na Fakultě aplikované informatiky