Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 
 

Žádost o uznání kreditů / předmětů

Postup pro uznání předchozího studia se řídí Studijním a zkušebním řádem UTB, článek 24. (ke stažení ZDE)

Předměty zakončené zápočtem, jazykové předměty, předměty tělesné výchovy, zkoušky a klasifikované zápočty s hodnocením 70 -100 bodů ECTS (A, B, C) lze uznat 5 let od jejich úspěšného absolvování. Rozhoduje datum vykonání zkoušky.

Žádost o uznání předmětu musí být podána nejpozději do 14 dnů od zahájení výuky v příslušném akademickém roce, do kterého je uznávaný předmět zařazen dle studijního plánu.

Žádost se podává na formuláři „Žádost o uznání předmětu“, je třeba ji:

  • vyplnit, 
  • podepsat,
  • přiložit výpis předmětů z předchozího studia (ověřený příslušnou fakultou) a anotaci předmětu z karty předmětu,
  • nechat schválit jednotlivé předměty u garantů předmětů,
  • až se vyjádří všichni garanti předmětů, tak nechat schválit také garantem oboru,
  • odevzdat studijnímu oddělení FAI.

V případě, že děkan FAI žádost schválí, studijní oddělení zapíše tyto uznané předměty do IS/STAG a odešle studentovi Rozhodnutí děkana elektronicky, prostřednictvím Portálu IS/STAG.