Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 
 

Žádost o přerušení studia

  • Slouží studentům pro přerušení studia. Student vyplní formuláře „Žádost“ (PDF)  a „Protokol o vyrovnání závazků“ a předá osobně nebo zašle poštou na Studijní oddělení FAI spolu s kartičkou studenta. Studijní referentka postoupí žádost děkanovi fakulty. Studium je přerušeno nabytím právní moci, tj. 30 dnů ode dne převzetí písemného Rozhodnutí.
  • Do Žádosti o přerušení je nutné uvést datum "do kdy" žádáte studium přerušit (obvykle týden před zahájením semestru) a také důvod přerušení.
  • Přerušení studia v době, kdy je předpoklad pro nesplnění studijních povinností, nelze povolit
  • Přerušení studia v průběhu prvního semestru bakalářského nebo navazujícího magisterského studijního programu je možné pouze ve výjimečných případech, zejména z důvodů zdravotních.
  • Celková doba přerušení studia nesmí překročit polovinu standardní doby studia v příslušném studijním programu.
  • Osobě, která se nejpozději do pěti pracovních dnů po uplynutí doby přerušení studia bez omluvy nedostaví k zápisu, je studium ukončeno dle zákona.