Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 
 

Žádost o ukončení (zanechání) studia

  • Slouží k zanechání studia ze strany studenta. Student vyplní formuláře „Žádost“ (PDF) a „Protokol o vyrovnání závazků“ a předá osobně nebo zašle poštou na Studijní oddělení FAI spolu s kartičkou studenta. Studijní referentka postoupí žádost děkanovi fakulty. Studium je ukončeno v den, ve kterém je žádost doručena Studijnímu oddělení. Student poté obdrží písemné Rozhodnutí děkana o ukončení (zanechání) studia.